Pravidla a podmínky

Úvod

 

Tyto podmínky upravují vaše používání webových stránek www.mariajurkova.cz, www.cucinaalternativa.com, www.cucina-alternativa.com (dále stránka); používáním tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo s jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte tyto webové stránky používat.

Je zakázáno:

 

• přeposílání materiálů z této webové stránky (včetně zveřejnění na jiné webové stránce);

• prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál z webových stránek;

• veřejně zobrazovat důvěrné materiály z webových stránek;

• reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na této webové stránce pro jakékoli komerční účely;

• upravovat nebo měnit jakýkoli materiál na webových stránkách;

• redistribuovat materiál z této webové stránky s výjimkou obsahu výslovně a výslovně zpřístupněného pro redistribuci přidruženým společnostem a pro reklamní účely.

 

Pokud je obsah zpřístupněn pro redistribuci, může být redistribuován v přidružení.

 

Povolené použití

Tyto webové stránky se nesmí používat žádným způsobem, který by mohl způsobit nebo pravděpodobně způsobí poškození webové stránky nebo zhorší dostupnost nebo přístupnost webové stránky; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, podvodný nebo škodlivý nebo je v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

 

Tuto webovou stránku nesmíte používat ke kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, používání, publikování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje (nebo je s nimi spojen) jakýkoli spyware, počítačový virus, trojský kůň, počítačové viry, záznamník úhozů, rootkit nebo jiný škodlivý software.

 

K prohlížení tohoto webu vám musí být alespoň 18 let. Prohlížením těchto stránek a přijetím těchto podmínek se zaručujete a prohlašujete, že jste starší 18 let.

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním této webové stránky a přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, aby Maria používala soubory cookie v souladu s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookie.

 

Licence k používání webu

 

Pokud není uvedeno jinak, já, Maria Jurková, vlastníme práva duševního vlastnictví na webové stránky a materiály na těchto webových stránkách. Na základě této licence jsou všechna práva duševního vlastnictví vyhrazena.

 

Stránky z webu můžete prohlížet, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout je pro svou osobní potřebu, s výhradou omezení uvedených níže a jinde v těchto podmínkách.

Bez písemného souhlasu Marie Jurkové nesmíte na této webové stránce nebo v souvislosti s ní provádět žádné systematické nebo automatizované činnosti shromažďování dat (včetně mimo jiné scrapingu, data miningu, extrakce dat a sběru dat).

 

Nepoužívejte tento web k přenosu nebo zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

 

Tyto webové stránky nesmíte používat pro marketingové účely bez písemného souhlasu Marie Jurkové.

 

Omezený přístup

 

Přístup do určitých oblastí tohoto webu je omezen. Maria Jurková si vyhrazuje právo omezit přístup k oblastem této webové stránky, nebo dokonce k celé webové stránce, podle vlastního uvážení.

 

Pokud Maria Jurková poskytne uživatelské jméno a heslo, které uživateli umožní přístup k omezeným oblastem tohoto webu nebo webům třetích stran, které však slouží k marketingu tohoto webu nebo jiného obsahu nebo služeb, musíte zajistit, aby vaše uživatelské ID a hesla zůstala důvěrná.

 

Maria Jurková může deaktivovat uživatelské ID a heslo podle svého uvážení bez upozornění nebo vysvětlení.

Uživatelský obsah

 

V těchto podmínkách „uživatelský obsah“ znamená materiál (včetně, bez omezení, textu, obrázků, audio materiálu, video a audio-vizuálního materiálu, softwarového materiálu, php, html nebo java skriptového materiálu, odeslaného na tuto webovou stránku, pro jakýkoli účel.

 

Udělujete Marii Jurkové (jako přidružené společnosti nebo jako dodavateli) celosvětovou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukování, přizpůsobování, publikování, překladu a distribuci vašeho Uživatelského obsahu jakýmkoli způsobem a ve formátu, existujícím nebo budoucnost. Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné třetí strany a nesmí být způsobilý vést k právním krokům proti vám nebo Marii Jurkové nebo třetí straně (v každém případě podle jakéhokoli platného zákona ).

 

Na webové stránky nesmíte odesílat žádný Uživatelský obsah, který je nebo kdy byl předmětem jakéhokoli skutečného nebo ohroženého soudního řízení nebo jiného podobného nároku.

 

Maria Jurkova si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoli materiál odeslaný na tuto webovou stránku nebo uložený na serverech nebo hostovaný nebo zveřejněný na tomto webu.

 

Bez ohledu na práva Marie Jurkové podle těchto podmínek ve vztahu k uživatelskému obsahu se Maria Jurková nezavazuje monitorovat odesílání takového obsahu nebo zveřejňování takového obsahu na těchto webových stránkách.

Žádné záruky

 

Tato webová stránka je poskytována „tak jak je“ bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, vyjádřených nebo předpokládaných. Maria Jurková nečiní žádná prohlášení ani záruky s ohledem na tyto webové stránky nebo informace a materiály uvedené na těchto webových stránkách (s výjimkou jakýchkoli záruk „vrácení peněz“ na prodej jejíchproduktů).

 

Aniž je dotčena obecnost předchozího odstavce, Maria Jurková nezaručuje, že:

 

- tento web bude neustále online, dostupný všem;

- informace na tomto webu jsou aktualizovány každý den.

 

Nic na této stránce nepředstavuje ani nemá představovat rady jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu v jakékoli záležitosti (právní, finanční nebo plánovací), měli byste se obrátit na příslušného odborníka.

Nabídky v žádném případě nepředstavují žádné projekce příjmů, sliby nebo prohlášení

Přihlášením k odběru materiálů vydavatele výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že v žádném případě neposkytujeme žádné sliby, návrhy, projekce, prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o budoucí vyhlídky nebo výsledky v souvislosti s vaším nákupem našich produktů a/nebo služeb, a že jsme neschválili žádné projekce, přísliby nebo prohlášení jakékoli třetí strany, interní nebo externí vůči společnosti.

Jakákoli prohlášení nebo příklady výsledků jsou pouze odhady toho, co si myslím, že můžete dosáhnout uplatněním stejných zásad, jaké uplatňuji já, ale neexistují žádné záruky.

Zřeknutí se odpovědnosti

Maria Jurková vůči vám nenese odpovědnost (ať už podle italského nebo evropského práva) ve vztahu k obsahu, používání nebo jinak ve vztahu k této webové stránce:

 

- V rozsahu, v jakém je webová stránka poskytována zdarma, pro jakýkoli výsledek: 

Nepřijímám žádnou odpovědnost za jakékoli nerealizované výsledky nebo škody vyplývající z použití jakýchkoli odkazů, informací nebo příležitostí obsažených na webových stránkách nebo v rámci jakýchkoli informací zveřejněných vlastníkem těchto stránek v jakékoli formě.

 

Výjimky

Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti na webových stránkách nevylučuje ani neomezuje jakoukoli záruku vyplývající ze zákona, kterou by bylo nezákonné vyloučit nebo omezit; a nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Marie Jurkové s ohledem na:

 

- podvod nebo podvodné uvedení v omyl ze strany Marie.

Pro Marii Jurkovou by bylo nezákonné vylučovat nebo omezovat svou odpovědnost nebo se pokoušet či domnívat se o vyloučení či omezení své odpovědnosti.

 

Souhlas

Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti uvedená na této webové stránce jsou přiměřená.

Pokud si myslíte, že nejsou rozumná a oprávněná, nesmíte tyto webové stránky používat.

 

Ustanovení nejsou vymahatelná

Pokud jakékoli ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je nebo bude shledáno nevymahatelným podle platných zákonů, nebude to mít vliv na vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

 

Porušení těchto podmínek

Aniž by byla dotčena Maria Jurková podle těchto podmínek, v případě jejich porušení může podniknout taková opatření, která považuje za vhodná k řešení porušení, včetně pozastavení přístupu na její webovou stránku, zákazu přístupu na stejnou webovou stránku, zablokování počítače používající vaši IP adresu z přístupu na tuto webovou stránku, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb se žádostí o zablokování vašeho přístupu na příslušnou webovou stránku a/nebo zahájení soudního řízení proti vám.

 

Variace

 

Maria Jurková může tyto podmínky čas od času revidovat. Revidované podmínky se budou vztahovat na používání této webové stránky ode dne zveřejnění revidovaných podmínek na této webové stránce. Pravidelně prosím kontrolujte tuto stránku, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s aktuální verzí.

 

Práva a povinnosti

 

Maria Jurková může převést, zadat subdodávku nebo jinak nakládat s právy a/nebo povinnostmi svých produktů podle těchto podmínek, aniž by vás o tom informovala nebo získala váš souhlas.

Nesmíte svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek převádět, uzavírat subdodavatelské smlouvy ani je jinak řešit.

 

Postižení

 

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem jako nezákonné a/nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti. Pokud bude nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení nebo jakákoli jeho část považováno za nezákonné, bude tato část považována za oddělenou a zbytek ustanovení zůstane v platnosti.

 

Celý souhlas

 

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi vámi a Marií Jurkovou týkající se vašeho používání těchto webových stránek a nahrazují všechny předchozí smlouvy týkající se vašeho používání těchto webových stránek.

 

Právo a jurisdikce

 

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s italským právem a jakýkoli spor související s těmito podmínkami bude podléhat jurisdikci italských soudů.

 

Registrace a oprávnění

Maria Jurková je registrovaná v Itálii s DIČ. 12654900963